Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

wybór oferty na zakup środków czystości do świetlicy

Protokół

rozeznania cenowego

zamówienia, o wartości nie przekraczającej 14 000 euro

w oparciu o dyspozycję art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamówienie nie podlega ustawie

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na dostawę środków czystości do Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy ”- świetlica

wyłoniono Wykonawcę: Firma Handlowa „SPEED”

adres siedziby Wykonawcy: Kędzierzyn- Koźle, ul. Matejki 8

NIP : 749-102-20-02

oferującego za realizację całości zamówienia cenę brutto : 225,27 zł.PLN.

którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na: kryterium oceny ofert cena 100%.

Zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Publicznego Gimnazjum w Leśnicy.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.05.2016 r. złożono następujące oferty.

 

 

Numer oferty

 

Nazwa i adres firmy

 

Wartość brutto środki czystości –

 

Liczba punktów

 

1.

 

Firma Handlowa „SPEED” Kędzierzyn- Koźle, ul. Matejki 8 

225,27 zł.

100

2.

DABOX – Gabor i Urbas Spółka Jawna

47-400 Racibórz ul. Łąkowa 26b 

Oferta niezgodna z zapytaniem o cenę na środki czystości do świetlicy

-------

3.

 

 

ARTIM SP. zo.o 45-231 Opole ul. Oleska 121

240,94 zł.

93,50

 

Leśnica , dnia 30.05.2016 r.

Rigol Joanna

Wersja XML